Adatvédelmi Tájékoztató

 A LOVE YOUR SMILE  KFT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA 

I. AZ ADATKEZELŐ 

A szabályzat és a jogszabályok értelmében Adatkezelőnek minősül: 

1. A LOVE YOUR SMILE KFT

a) székhely és a tényleges adatkezelés címe: 1023 BUDAPEST, FELHÉVÍZI UTCA 7/A FSZT/1

b) Cégjegyzékszám:  Cg.01-09-354637

c) ADÓSZÁM, 27335934-2-41

d) internetes elérhetőségei e szabályzat szempontjából fontos adatkezelések webhelyei: 

www.loveyoursmile.hu  

facebook.com/loveyoursmilebudapest

www.instagram.com/loveyoursmilebudapest

e) telefonszám: +3620-9493-757

 

f) e-mail:  LOVEYOURSMILEBUDAPEST@GMAIL.COM  // INFO@LOVEYOURSMILE.HU

Adatkezelő célja, hogy maradéktalanul kielégítse – különösen, de nem kizárólagosan – az alábbi jogszabályokat és ezeken keresztül biztosítsa ügyfeleit, hogy adataik a legnagyobb biztonságban vannak: 

a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 

b) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, 

c) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, 

d) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, 

e) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek. 

Adatkezelő ezen jogszabályhelyek mentén alkotta meg Adatkezelési Irányelveit és adja alábbi tájékoztatását: 

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁS [AZ EURÓPAI ARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE SZERINT] 

Jelen tájékoztató értelmezése szempontjából fontos fogalmak és azok meghatározásai: 

Ügyfél: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi. 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; az 1997. évi XLVII. törvény 3. § a) pontja alapján az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás) 

Fogászati Rendelő: a természetben a 1023 BUDAPEST, FELHÉVÍZI UTCA 7/A FSZT/1 szám alatt található Fogorvosi Rendelő, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő; 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása; 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő – az érintett hozzájárulását követően – személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek; 

Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy 

kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában; 

Adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott; 

Weboldal: az adatkezelő által üzemeltetett www.loveyoursmile.hu portál és minden aloldala 

Közösségi oldal: / 

www.FACEBOOK.COM/LOVEYOURSMILEBUDAPEST

www.instagram.com/loveyoursmilebudapest

III. JELEN SZABÁLYZAT ÁLTAL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett honlapot, vagy közösségi oldalt meglátogatja és azon keresztül kapcsolatba lép vele. 

A kapcsolatba lépés esetén az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja: 

név, vagy közösségi oldalon megadott publikus felhasználónév: azonosítás 

telefonszám*: kapcsolattartás 

e-mail cím*: kapcsolattartás 

A *-al megjelöltek megadása a www.loveyoursmile.hu oldal kapcsolati űrlapján kötelező 

Amennyiben az érintett úgy dönt, hogy a megkeresésé célját jobban szolgálja, ha Adatkezelő tudomására hoz néhány egészségügyi adatot, úgy azok kezelését az Adatkezelő a 2011. évi CXII. törvényben és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli. Az adatkezelés időtartama abban az esetben, ha az érintett az Adatkezelő ügyfelévé válik, vagy már folyamatban lévő kezeléssel kapcsolatos a megkeresés, a hatályos jogszabályok szerint történik (1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek.), abban az esetben, ha az önkéntes megkeresés idejében Érintett még nem Adatkezelő ügyfele és a megkeresés eredményeként a megkeresést követően sem válik ügyfelévé, úgy az Adatkezelés időtartama fél évnél rövidebb, azaz a keletkező üzenetváltást Adatkezelő fél éven belül törli. 

Amennyiben Adatkezelőhöz az internetes felületeken olyan személy adatait kapja meg, akik nem szándékozták Adatkezelőt megkeresni (tehát valaki más, azonosíthatatlan fél szolgáltatta 

harmadik fél adatait), úgy abban az esetben Adatkezelő kérés nélkül törli a rendelkezésére bocsátott adatokat. 

Amennyiben érintett a Facebook közösségi oldalon lépett kapcsolatba Adatkezelővel, úgy annak adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat. 

IV. COOKIE-K 

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Vagyis amikor Ön meglátogatja a www.loveyoursmile.hu weboldalt, az Ön számítógépére honlapunk cookie-kat helyez el. Ezek a cookie-k nem képesek Önt azonosítani, nem tárolnak Önnel összefüggésbe hozható személyes információkat – még a számítógép teljes IP címét sem tárolják, abból csupán annyi információt tárolnak, amennyi elegendő ahhoz, hogy a rendszer felismerje az első cookie elhelyezését követő ismételt látogatást, vagyis felismerje, hogy az Ön számítógépe ismételten felkereste honlapunkat. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges – és ilyet a cookie-k nem is szereznek és gyűjtenek. 

A cookie-k célja a látogatók életének egyszerűbbé tétele, a látogatói élmény fokozása – és számunkra információ szolgáltatás a látogatók böngészési szokásairól. A LOVE YOUR SMILE Kft a coockie-kat, mint névtelen azonosítókat- a többi webes szolgáltatóhoz hasonlóan – abból a célból gyűjti és kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek böngészési szokásairól, ami hozzásegít bennünket ahhoz, hogy fokozhassuk szolgáltatásink, információ megosztási szolgáltatásaink színvonalát, valamint, hogy kényelmesebbé tegyük a honlapunk bizonyos szolgáltatásait. 

Néhány típusú cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, így az általuk gyűjtött információ alapján kényelmesebbé tehetjük a böngészést. Más cookie-k, ideiglenesen működnek és a böngésző bezárása után eltűnnek, de olyanok is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Vannak úgynevezett helyi cookie-k, amelyek egy időszakosan megjelenő tartalomhoz kapcsolódnak és csakis az adott időszak alatt találhatóak meg az oldalon. 

A cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon: 

        Néhány szolgáltatás, például az űrlapkitöltés támogatása. Egyes cookie-k képesek a begépelt adatok megjegyzésére, hogy később a felhasználónak ne kelljen ismét 

  • begépelnie a helyes adatokat – ez az automatikus űrlapkitöltés cookie. Ezek nélkül nem ajánlaná fel a böngészője az adatok begépelése megkezdésekor a gépelni kívánt információt. 
  • • Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így a látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat során. 
  • • Mérik, hogy mennyien, honnan, mennyi ideig tekintik meg a honlapot. Ezen információk birtokában tudjuk biztosítani a honlapunk optimális teljesítményéhez szükséges kapacitást. 
  • • Adatokat elemeznek, amin keresztül vizsgálni tudjuk a honlapunkra látogatók felhasználási szokásait, így ezen ismeretek birtokában tovább tudjuk fokozni a felhasználói élményt, azaz a honlapunkat még inkább felhasználóbaráttá tudjuk alakítani. 

Amennyiben a cookie-k (sütik) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, abban az esetben kérjük, hagyja el a LOVE YOUR SMILE fogászati rendelő honlapját. A cookie-k elhelyezését korlátozhatja vagy tilthatja a saját böngészőjében végrehajtott beállításokkal, ám ezzel bizonyos funkciók elérését és használatát korlátozhatja vagy megakadályozhatja. Ha látogatása során Ön mellőzi a cookie-k használatát, azzal a honlap funkcióiba is beleavatkozik, így elképzelhető, hogy az nem az Ön elvárásainak megfelelően fog működni. 

A számítógépén elhelyezett cookie-kat törölheti is a böngésző beállításai között. Hogy azt hogyan teheti meg, arról a böngészője súgó menüpontja ad Önnek tájékoztatást. 

Még többet megtudhat a cookie-król, azok kezeléséről, funkcióiról és törléséről a www.aboutcookies.org weboldalon! 

V. WEBLAP STATISZTIKA 

Weboldalunk a látogatási statisztika mérésére a Google Inc. (közismerten: Google) Google Analytics nevű szolgáltatását használhatja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies – lásd fentebb) helyez el az Ön gépén, amelyek a weboldal használatának statisztikai elemzését teszik lehetővé. 

A süti által generált, a weboldal használatával kapcsolatos, statisztikailag is fontos információk (beleértve az Ön IP-címét) a Google Egyesült Államokban található szervereire továbbítódnak, ott tárolódnak és a számunkra fontos statisztikai adatok is ott generálódnak. 

A Google ezeket az információkat felhasználja arra, hogy elemezze a weboldal Ön által történő használatát. Az ezekről készült jelentéseket összegzi a weboldalak üzemeltetői részére. A Google ezeket az információkat egyes esetekben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő más személyes adataival (például: gmail fiók azonosítók, stb.). Böngészője beállításaiban Ön visszautasíthatja, vagy korlátozhatja a cookie-k használatát, ám így Ön ebben az esetben valószínűleg csak korlátozottan használhatja a weboldalt, annak egyes funkcióihoz nem fog hozzáférni. 

A www.LOVEYOURSMILE.hu weboldal használatával Ön elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és cél szerint. 

Bővebben a Google adatvédelmi és adatkezelési irányelveiről: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ 

Honlapunkon esetenként úgynevezett Facebook pixelt is alkalmazhatunk, melynek segítségével honlapunkat látogatók igényeinek megfelelően tudunk a Facebookon testre szabott hirdetéseket megjeleníteni. Erről bővebben itt olvashat: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/ 

VI. AZ ÖN JOGAI 

1. A hozzáférési joga: A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet alapján az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad 

a) az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról, 

b) az adatkezelés céljáról, 

c) az adatkezelés jogalapjáról, 

d) az adatkezelés időtartamáról, 

e) adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az adattárolás időtartamának elveiről 

f) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, de az érintettre vonatkoznak, minden információról, ami azonosítani tudja az adatok forrását 

h) adatfeldolgozó adatairól, 

i) az adatvédelmi incidens esetén annak okáról, hatásairól, következményeiről 

j) az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről. 

A tájékoztatás megtagadható kizárólag olyan esetekben, amikor azt jogszabály kifejezetten előírja, megtagadható. : 

2. A helyesbítés joga: Ön jogosult arra, hogy kezdeményezze Adatkezelőnél az Önre vonatkozó információk késedelem nélküli helyesbítését. 

3. Az elfeledtetéshez való jog: A kötelező adatkezelésen kívül Ön jogosult arra, hogy adatainak törlését kérje Adatkezelőtől. Egyes jogszabályi kötelezettségeink miatt azonban vannak esetek, amikor az adatok törlése nem lehetséges. 

4. Zároláshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatainak kezelést. Bizonyos esetekben Adatkezelőnek az Ön kérése nélkül is kötelessége az adatainak zárolása. 

5. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve azt az esetet, amikor az adatkezelő kötelezően, törvény által szabályozottan zajlik 

b) a személyes adat felhasználása, továbbítása üzleti érdekből, közvélemény- vagy tudományos kutatási céllal az érintett előzetes hozzájárulása nélkül zajlik 

d) a tiltakozást valamely jogszabály megengedi. 

e) A tiltakozás jogalapja lehet az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bekezdése is. 

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdései esetén kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal, az I. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

 

Budapest, 2021.06.01.